Patenten op software en het Europese Parlement


De feiten

Het technisch inzicht van een politicus is juist toereikend
voor het omzetten van een lichtschake
laar - Andrew Crygus


De feiten zijn alarmerend, zie patinfo.ffii.org, swpat.ffii.org of het laatste nieuws.

Tevens kunt u de webpagina raadplegen die ik samenstelde ten behoeve van een gastcollege en colloquium over dit onderwerp aan de Technische Universiteit Eindhoven.Verzonden brieven

Er zijn namelijk drie soorten van intelligentie: een eerste
die uit zichzelf tot inzicht komt, een tweede die wat iemand
anders inziet, doorheeft en een derde die noch uit zichzelf,
noch door anderen inzicht verwerft.

De eerste is van uitzonderlijk grote betekenis, de tweede
van grote betekenis en de derde waardeloos.

- Niccolò MachiavelliBrief verzonden op woensdag 27 augustus om 13:58 aan alle Nederlandse leden van het Europese Parlement die volgens de website van het EP zijn voorzien van een email adres.

Titel: De doodsklokken luiden ...

Geachte heer/mevrouw ... ,

Langs deze ongebruikelijke weg wil ik u er met de grootst mogelijke klem op wijzen dat de huidige plannen van het Europese Parlement voor patenten op software ontwikkeling volstrekt krankzinnig zijn.

Afgezien van hetgeen daar al over in het openbaar is gezegd en afgezien van de morele kant van de kwestie -- het nettoresultaat van de voorgestelde maatregelen zal zijn dat de monopoliepositie van een handvol firma's in de Verenigde Staten zal worden versterkt ten koste van een - niet meer in te halen - technologische achteruitgang - lees achterlijkheid - hier in Europa. Die achteruitgang zal dan niet plaats vinden op grond van mindere technologische kennis, nee, op basis van de waanideeen van een kliekje beroepsjuristen en ambtenaren die geen flauw benul hebben wat software ontwikkeling werkelijk inhoudt.

U zult hebben vernomen dat vele website's in de hele wereld zijn gesloten uit protest tegen de voorgestelde maatregelen. Het is alsof wij de doodsklokken van vrije software ontwikkeling in een vrij Europa al horen luiden.

Hoogachtend,

Adriaan van Os
Directie Microbizz Software Development


Brief verzonden
op donderdag 28 augustus om 20:24 aan alle Nederlandse leden van het Europese Parlement die volgens de website van het EP zijn voorzien van een email adres, uitgezonderd de leden van de fractie van Groen Links.

Titel: Uit louter onwetendheid ...

Geachte heer/mevrouw ... ,

Op mijn bericht "De doodsklokken luiden ..." betreffende patenten op software heb ik van u tot dusver geen antwoord ontvangen, terwijl de kwestie toch uitermate dringt. Van de fractie GroenLinks heb ik wel een reactie ontvangen, deze is onderstaand bijgevoegd.

Uit de snelle reactie van de heer Bouwman enerzijds en uw stilzwijgen anderzijds trek ik de conclusie dat de fractie GroenLinks als enige een duidelijk standpunt heeft. Bovendien blijkt uit de informatie waarnaar de heer Bouwman verwijst maar al te duidelijk dat de fractie GroenLinks ook als enige werkelijk inzicht heeft in de kwesties waar het om gaat.

Dit is een droevige conclusie, die ik niet zal nalaten aan de pers mede te delen.

Ik stel voor dat u zich bij deze gelegenheid over de partijgrenzen heenzet (ten dienste van een groter belang, te weten de toekomst van ICT in Europa en in engere zin in Nederland) om u in een gezamenlijke zitting met de andere fracties ter dege door de heer Bouwman en zijn colega's te laten voorlichten.

Dit om te voorkomen dat u de Europese ICT gaat ruineren uit louter onwetendheid.

Hoogachtend,

Adriaan van Os
Directie Microbizz Software DevelopmentGroen Links

Brief ontvangen van de heer Bouwman
op woensdag 27 augustus om 14:02.

Beste Adriaan van Os,

Hartelijk dank voor uw bericht over het dossier softwarepatenten.
 
Wij zijn inderdaad nog steeds tegen de softwarepatentenrichtlijn. Zie daarvoor op onze website:
 
of kijk naar bericht op onderstaande site.
 
website 'Webwereld' voor de visie van Theo Bouwman.
 
Stuur uw bericht ook aan de leden van het parlement die nog wel voorstander van de patenten zijn!
 
Met vriendelijke groeten,
 
GroenLinks in de Europese Unie
Joost Lagendijk
Kathalijne Buitenweg
Alexander de Roo
Theo Bouwman


D66


Brief ontvangen van
mevrouw Boogerd op vrijdag 29 augustus om 10:02.

Geachte heer van Os,

Dank voor uw email. Onze excuses dat wij u niet eerder hebben geantwoord. Aangezien wij, zoals u wellicht begrijpt, een aanzienlijk aantal emails over dit onderwerp hebben ontvangen, waren wij niet in de gelegenheid die alle snel te beantwoorden.

D66 is nooit voorstander geweest van de octrooiering van software, omdat het de creativiteit en bewegingsvrijheid en innovatie zelf in het gedrang kan brengen. De basisprincipes van software zijn niet-patenteerbare concepten aangezien ze door iedere software ontwikkelaar te bedenken zijn en ten grondslag liggen van innovatie. Als software gerelateerde uitvindingen octrooirechtelijke bescherming krijgen, krijgen ook elementaire processen een octrooibescherming. Deze situatie maakt het bedrijfsleven vleugellam en is onwenselijk.

Vanwege de op handen zijnde EU richtlijn heeft de Tweede Kamer, op initiatief van D66, het bedrijfsleven laten onderzoeken aan welke criteria een dergelijke richtlijn zou moeten voldoen. D66 heeft bij de regering aangedrongen deze criteria mee te nemen bij de Europese onderhandelingen over de EU-richtlijn op dit punt. De criteria, die ervoor moeten zorgen dat er octrooien worden gegeven met een niet technisch en triviaal karakter, zijn de volgende:

-    Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen "technisch" en "niet-technisch" in termen van het planmatig gebruik van beheersbare natuurkrachten. Business methods mogen niet onder de richtlijn vallen;
-    Als de programmatuur deel uitmaakt van een vinding, dient de indiener de functionerende broncode te overleggen;
-    De bescherming die het octrooi biedt mag zich alleen uitstrekken tot de overlegde implementatie en niet de gebruikte methodieken;
-    De aanvrager moet aannemelijk maken dat hij experimenten heeft uitgevoerd in verband met zijn vinding, omdat het probleem te complex was om louter met denkwerk op te lossen.
-    Het beoordelingssysteem dient prikkels te bevatten voor een juiste interpretatie van de beperkingen van het octrooirecht.

Wat D66 betreft dient de richtlijn aan deze criteria te voldoen.  Onze fractie in het Europees Parlement heeft op het rapport over de patentering van software dan ook een aantal amendementen ingediend en zullen indien deze amendementen niet worden aangenomen tegen het hele rapport stemmen.

Met vriendelijke groeten,
namens de D66 fractie in het Europees Parlement
Johanna Boogerd
CDA

Brief ontvangen van
een medewerker van de heer Oostlander op vrijdag 29 augustus om 8:55.

Geachte heer van Os,
 
Dank u voor uw mail en u hebt geluk dat ik hem heb gelezen, want wij krijgen ca 4 mails per uur omtrent die patentenrichtlijn. U begrijpt dat dit ons normaal werk lam legt indien wij iedereen moeten beantwoorden. Woensdag was er nog een betoging voor het Parlement. Wij zijn dus wel degelijk op de hoogte van de heibel omtrent die richtlijn.
 
Inhoudelijk kunnen wij niets zeggen op die richtlijn. Waarom? Heel eenvoudig. Tussen haakjes; dit toont uw uitgestrekte kennis van de werking van het Europees Parlement (of de Tweede Kamer, want op dit specifiek gedeelte liggen nauwelijks verschillen). Elke Europarlementariër zetelt in twee parlementaire commissies. Met andere woorden elke Europarlementariër "specialiseert" zich in de domeinen die in zijn commissies aan bod komen. Als ik zeg dat de heer Oostlander in de commissies Buitenlandse Zaken en Justitie, Binnenlandse Zaken zetelt, heeft u het al begrepen. De patentenrichtlijn is een louter juridische kwestie, en zij wordt daarom in de Commissie Juridische Zaken behandeld. Bovendien werken de Nederlandse CDA-leden in het EP binnen een Europese fractie (EVP). Verantwoordelijk hiervoor zijn (toevallig) twee Duitse leden; Joachim Würmeling en Klaus Lehne. Ook de heer Bert Doorn van de CDA kunt u contacteren omdat hij in de Commissie Juridische Zaken zetelt.
 
Dus ik nodig u uit om de pers te contacteren. Met veel plezier zelfs. Hun kennis over Europa is hoogstwaarschijnlijk breder. Zij zullen ook begrijpen dat de heer Oostlander niet de aangewezen persoon is om relevante en deskundige informatie op te vragen. Maar het voordeel is dat indien u de pers contacteert, er een mooi debat kan plaatsvinden (weliswaar een beetje laat) over een Europese regelgeving. Dit gebeurt te weinig en is zeker welkom.
 
Mijn excuses als mijn taal u niet bevalt (uw mail heeft mij ook niet echt bevallen), maar ik zou nu graag met mijn eigen werk willen voortgaan. Als u nog vragen heeft over voorgaande, nodig ik u uit mij te telefoneren op +32 2 284 78 62. Volgende week ben ik wel in Straatsburg (+33 3 88 17 78 62).
 
Met gehaaste groet,
 
Jean-Christophe Kremer
Beleidsmedewerker
Dit is in mijn eigen naam geschreven en is niet onder de verantwoordelijkheid van de heer Oostlander toe te kennen.Brief ontvangen van
dezelfde medewerker van de heer Oostlander op vrijdag 29 augustus om 9:54.

Geachte heer van Os,
 
Mijn oprechte excuses voor mijn voorgaande mail. Het was niet de bedoeling om via een ongehoord taalgebruik u een antwoord te geven. Het spijt me ten zeerste. Maar ik weet niet wat de inhoud van deze richtlijn is. Daarom nodig ik u uit om de heer Doorn te contacteren. Wij vertrouwen de mensen van onze fractie op hun deskundigheid en verwijzen graag naar hen toe voor uw specifieke vragen.
 
Zoals gezegd; ik ben steeds bereikbaar op het nummer +32 2 284 78 62 of volgende week in Straatsburg (maandag vanaf 15 uur; +33 3 88 17 78 62),
 
Jean-Christophe Kremer
MedewerkerBrief ontvangen van mevrouw Martens op vrijdag 29 augustus om 9:50.

Geachte heer Van Os,
 
excuses voor het uitblijven van een directe reactie. Dank voor uw mail, waarin u uw zorg uit voor de gevolgen van het McCarthy-rapport `patentability of computer-implemented inventions`. Binnen de CDA-delegatie in het Europees Parlement is collega Bert Doorn de expert op het gebied van interne markt. De in uw bericht geuite bezorgdheid, die vele anderen met u delen, heb ik bij hem ter sprake gebracht. Ik kan u verzekeren dat hij deze zorgen mee zal nemen in de overwegingen bij het stemadvies.
 
met vriendelijke groet,
Maria Martens


Brief ontvangen van een medewerker van mevrouw Oomen op vrijdag 29 augustus om 10:07

Geachte heer van Os,
 
Tot mijn spijt heeft u van de CDA fractie nog geen reactie gehad op uw e-mail betreffende de software patenten. Uiteraard heeft ook het CDA op dit belangrijke, maar complexe onderwerp een duidelijk standpunt ingenomen. Zonder de bedoeling te hebben de schuld in andermans schoenen te schuiven wil ik u kort uitleggen waarom u van mw. Oomen nog geen reactie heeft gehad.
Collega Europarlementarier Bert Doorn is op dit onderwerp CDA woordvoerder. Wij hebben daarom uw mail doorgestuurd naar het kantoor van de heer Doorn. Wij zijn ervan uitgegaan dat u via hen een reactie zou ontvangen. Helaas is hier blijkbaar iets misgelopen. Ik zal direct contact opnemen met het kantoor van de heer Doorn om te vragen of zij u kunnen inlichten over het CDA standpunt.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robert Schröder
Medewerker Ria Oomen-Ruijten


Brief ontvangen van de heer Doorn op vrijdag 29 augustus om 10:35.

Geachte heer Van Os,
 
Hartelijk dank voor uw reactie. Mijn oprechte excuses dat ik in een wat verlaat stadium reageer. We zijn de laatste tijd overspoeld met e-mails over dit onderwerp en het sturen van antwoorden wil dan wel eens enige vertraging oplopen.
 
Namens de EVP ben ik lid van de Juridische Commissie in het Europees Parlement en in die hoedanigheid heb ik mij bezig gehouden met de richtlijn voor software patentabiliteit.
 
Om de richtlijn is veel te doen, daar ben ik me terdege van bewust. Het moet echter niet worden vergeten dat deze richtlijn in feite geen grote noviteit is. De richtlijn tracht een gedeelte van de praktijk die reeds lange tijd gaande is bij het Europees Octrooibureau (EOB, alwaar 15% van de aanvragen betrekking heeft op in computers geimplementeerde uitvindingen) te integreren in EU wetgeving. De richtlijn beoogt een gelijke basis te bereiken waarop in de Europese Unie octrooien voor software worden verstrekt.
 
Ik ben van mening dat dit een goede ontwikkeling is, mits een goede definitie wordt gevonden van het begrip octrooieerbaarheid. Ik had dan ook een amendement ingediend op artikel 4 (definitie octrooieerbaarheid) van het voorstel waarin ik stel dat een in computers geïmplementeerde uitvinding een technische bijdrage moet leveren. Deze formulering kan voorkomen dat software wordt gepatenteerd die standaard door veel ondernemingen wordt gebruikt en die in feit geen noviteit in zichzelf herbergt (zoals in de VS de praktijk is). Helaas is dit amemdement niet overgenomen door de juridische commissie.
 
Momenteel kijkt mijn kantoor kritisch naar het resultaat van de stemming in de juridische commissie en bezinnen wij ons op de manier waarop kan worden voorkomen dat de Europese Software markt zal verworden tot een olichopolie van de grote software aanbieders. Hierbij hebben wij goed contact met de "open-source ondernemingen". Ik zal mijn best doen om een voor iedereen acceptabel compromis te bereiken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bert Doorn
Lid van het Europees Parlement CDA/EVP

 
SGP


Brief ontvangen van
de heer Blokland op zondag 31 augustus om 00:43

Geachte heer Van Os,

Wellicht is het u ontgaan dat dit onderwerp is afgevoerd van de plenaire agenda van volgende week, dat onze fractie geen lid heeft in de juridische commissie, en dat ik geen woordvoerder ben op dit dossier. Wel word ik gebombardeerd met een stortvloed van mails, waardoor het werken wordt bemoeilijkt. Op onze website www.eurofractie.nl kunt u tzt ons standpunt lezen.
Met vriendelijke groeten,

Hans Blokland

VVD

Brief ontvangen van
een medewerkster van mevrouw Plooij op vrijdag 29 augustus om 9:21.

Mijnheer Van Os,
 
Mw. Plooij- van Gorsel heeft namens de Industriecommissie een rapport geschreven over softwarepatenten, wellicht een goed idee dat u dat eerst eens leest. Te vinden via de website van het EP of de site van mw Plooij www.plooij.nl
 
Tineke Zuurbier
 
Office Dr. Elly Plooij-van Gorsel
Member of the European Parliament
(VVD/ELDR)


Brief ontvangen van een medewerker van de heer Maaten op vrijdag 29 augustus om 10:00.

Geachte heer Van Os,

Wij hebben uw emailbericht inderdaad ontvangen en gelezen. Ik wil u er echter wel op wijzen dat we tegenwoodig per dag meer dan 30 emails over de softwarepatenten binnenkrijgen. Dit begint spam te worden.

Voor de VVD behandelt Toine Manders dit dossier. Zijn kantoor kan u beter informeren over deze zaak.

Ik heb uw bericht doorgestuurd en zij zullen u een reactie met de positie van de VVD sturen.

Hoop u hier voldoende mee geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Reijnen
Assistant to Jules Maaten


Brief ontvangen van een medewerkster van de heer Manders op dinsdag 30 september om 15:02.

Geachte Heer van Os,
 
Naar aanleiding van het telefoongesprek dat ik zojuist met u had, gelieve hierbij het standpunt van de VVD inzake de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen aan te treffen.
Het standpunt dateert van voor de stemming van afgelopen woensdag en geeft de kernpunten aan waar de VVD op heeft ingezet bij behandeling van deze richtlijn.
Zou u misschien zo vriendelijk willen zijn om het adres van uw website aan mij mee te delen zodat ik uw analyse kan bestuderen?
Bij voorbaat hartelijk dank,
vriendelijke groet,
 
Ottilia von Chrismar
Beleidsmedewerker Toine Manders


VVD Standpunt inzake  het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen</Titre> (rapport Mc Carthy)

Commissie ten principale:  Commissie juridische zaken en interne markt
Schaduwrapporteur: Toine Manders

Advies : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
Rapporteur voor advies: Elly Plooij-van Gorssel


Het doel van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen is harmonisatie van het Europese recht. De huidige praktijk van patentverlening in Europa is gebaseerd op de praktijk van het Europees Patent bureau (EPO).
Door het ontbreken van duidelijke, uniforme regels en lidstaten die de regels van het EPO op verschillende wijze toepassen is er een onvermijdelijke lacune en rechtsonzekerheid ontstaan op het gebied van patentverlening binnen de EU. Doel van de richtlijn is dan ook een restrictieve herformulering van de wetgeving zoals deze tot op heden door het Europees Octrooibureau is toegepast. In Japan en de VS zijn in computers geïmplementeerde uitvindingen al sinds geruime tijd  wel octrooieerbaar.

Duidelijk dient te zijn dat de VVD niet voor het patenteren van software pleit. De richtlijn zelf beoogt dit ook niet, zij maakt het niet mogelijk om software " as such" te patenteren, zij wil slechts zorg dragen dat alleen échte uitvindingen in de toekomst gepatenteerd kunnen worden.
Zodoende kunnen in software vastgelegde concepten niet worden geoctrooieerd, deze concepten genieten immers al bescherming middels het auteursrecht.  De richtlijn spreekt over in computers geïmplementeerde uitvindingen.  Niets wat nu niet patenteerbaar is, zal door deze richtlijn patenteerbaar worden.

De richtlijn beoogt geen uitbreiding van de patenteerbaarheid, slechts een opheldering van de bestaande regels en het oplossen van inconsistenties tussen nationale wetgevingen.

Het is van groot belang om een halt toe te roepen aan de huidige praktijk van het  EPO  dat zonder hierin een onderscheid te maken ongebreideld patenten op software en in computers geïmplementeerde uitvindingen uitdeelt. Zonder een duidelijke richtlijn zal de patentverlening in Europa afglijden naar een situatie waar de tegenstanders van deze richtlijn juist voor vrezen;
Een situatie zoals in de Verenigde Staten waar patenten op trivale uitvindingen en zogenaamde " business methods" schering en inslag zijn.  Door het duidelijk,  scherp en restrictief omlijnen van de criteria voor patenteerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen wil de VVD juist afstand nemen van de praktijk van patentverlening in de Verenigde Staten,

Rechtszekerheid is een conditio sine qua non  voor de goede werking van de interne markt. Efficiënte en geharmoniseerde bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen is nodig voor een goed en vruchtbaar investeringsklimaat. Echter de reikwijdte van deze richtlijn zou beperkt moeten blijven tot uitvindingen waarbij het negatieve gevolg van de bescherming zich niet disproportioneel mag verhouden tot  het nut van de patentverlening. Het uiteindelijke doel van de richtlijn is het bewerkstelligen  van rechtszekerheid door de waarborg dat patenten voor in computers geïmplementeerde uitvindingen overal in de EU op dezelfde basis worden verleend en rechtscolleges op dezelfde uniforme beginselen beoordelen.

Gevreesd wordt dat patenten op in computers geïmplementeerde uitvindingen een negatieve uitwerking zullen hebben op de ontwikkeling van software door kleine en middelgrote bedrijven, door de dure en tijdrovende procedures die nodig zullen zijn om de patenten te beschermen. Dit argument dat eigenlijk tegen de procedure pleit en niet tegen de octrooiverlening zelf zal ondervangen worden door het instellen van een communautair Europees  octrooi, waarbij het Europees Patentbureau onder democratische controle van het Parlement geplaatst wordt  en  mitsdien de beoogde harmonisatie en rechtszekerheid ook aan het MKB ten goede zullen komen.

Met het voorstel voor een "grace period" wordt tegemoet gekomen aan een ontwikkeling die al praktijk is maar niet voorkomt in de regels van het EPO of in EU-wetgeving.  Inherent aan een dynamische en snelontwikkelende markt van software zal een software ontwikkelaar zijn in computer geïmplementeerde uitvinding bekend maken om de interesse van de markt te testen.  De referentie naar de "grace period" in het richtlijn voorstel zal de huidige praktijk legaliseren Een software ontwikkelaar kan hierdoor in alle lidstaten een beroep op zijn recht doen en kan worden voorkomen dat hij of zij van haar uitvinding beroofd wordt .

In de richtlijn wordt de Commissie tevens opgeroepen om een "impact assessment" uit te voeren  met betrekking tot de gevolgen van patenten op in computers geïmplementeerde uitvindingen voor de innovatie, mededinging en meer in het algemeen het MKB in Europa. Deze impact-assessment zal niet de patentverlening zelf als referentiekader nemen, maar de manier waarop de patenthouder zijn patentrecht uitoefent.

Tevens probeert de VVD gezien de dynamiek van de software branche, zich nog in te zetten voor een beperkte octrooiduur van 5 jaar voor in computers geïmplementeerde uitvindingen en een aanpassing van artikel 6 bis (nieuw) waarin een uitzondering gemaakt dient te worden inzake de interoperabiliteit voor machines die onafhankelijk functioneren, uitvindingen die worden aangestuurd door software en absoluut niet gekoppeld kunnen worden aan andere machines.

Bovenstaande uitleg met als hoofdoel rechtszekerheid  ter bevordering van de goede werking van de interne markt valt samen te vatten in de navolgende drie-traps strategie die de VVD zal hanteren bij behandeling van deze richtlijn in het Europees Parlement.

1) Terugtrekking van de richtlijn

Ter voorkoming van aantasting van de rechtszekerheid pleit de VVD voor een communautair Europees patentrecht. Het huidige "twee sporen beleid", het naast elkaar bestaan van het EPO en communautair recht, draagt niet bij tot verduidelijking van de status quo. Eén communautair Europees patentrecht zal het Europees Patentbureau onder democratische controle van het Parlement plaatsen. Het Europees Patentbureau is, al hoewel de naam anders doet vermoeden, géén instelling van de Europese Unie. Het Europees Patentbureau in zijn huidige, ondoorzichtige vorm kan niet gehandhaafd blijven. Men kan zich daarbij tevens afvragen of de betaling die het EPO ontvangt per patentverlening, wel past in haar democratisch karakter.
Een terugtrekking van de richtlijn en het invoeren van een communautair Europees patent, met daarbij inbegrepen het restrictieve en duidelijke omlijnde patent op computers geïmplementeerde uitvindingen, zal de rechtszekerheid en de duidelijkheid ten goede komen.

2) Wijziging  artikel 52 Europees Octrooiverdrag (EOV)

Mocht een meerderheid in het Europees Parlement niet voor een terugtrekking van de richtlijn stemmen,  is een tweede mogelijkheid waar de VVD op inzet de aanpassing van artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag. Dit artikel sluit nu  "computerprogramma´s as such" uit van patenteerbaarheid.
Het artikel zou ter bevordering van de rechtszekerheid zo aangepast dienen te worden dat de restrictieve en strak omlijnde patenteerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen  in deze bepaling wordt ingesloten.

3) Duidelijk,  scherp en restrictief omlijnde interpretatie

Mochten voorgaande VVD-voorstellen niet worden aangenomen in het Parlement, dan zal de VVD ervoor pleiten dat deze richtlijn zo restrictief mogelijk wordt geïnterpreteerd om de patenteerbaarheid van triviale uitvindingen en businessmethods uit te sluiten.
Een patent op een in computers geïmplementeerde uitvinding is slechts mogelijk indien het een technische bijdrage betreft; een op uitvinderswerkzaamheid berustende bijdrage op een technisch gebied die een bestaand technisch probleem oplost of de stand van de techniek voor een deskundige significant verbetert (amendement 6 ITRE-commissie). r. Bijgevolg zijn uitvindingen waarbij gebruikgemaakt wordt van computerprogramma's met toepassing van bedrijfs-, mathematisch of andere methoden en die geen technische resultaten produceren buiten de normale fysieke interactie tussen een programma en de computer, een netwerk of andere programmeerbare apparatuur waarop dit ten uitvoer wordt gebracht, niet octrooieerbaar. (amendement 17 JURI- commissie ).
Een groot aantal VVD-amendementen zijn reeds overgenomen in de Juridische Commissie, in de compromis amendementen van Mevrouw Mc Carthy. (Compromis amendement 2, artikel 8 sub f, Compromis amendement 3, artikel 8 sub g )
Een aantal VVD amendementen die verworpen zijn, zullen opnieuw ingebracht worden voor de plenaire stemming in de tweede Straatsburgweek eind september. 
Er vanuit gaande dat de lidstaten van de EU(vanaf mei 25 lidstaten) de richtlijn zullen overnemen in het Europees Octrooiverdrag, wordt onze vrees voor een twee sporen beleid en de daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid ondervangen.
PvdA

Brief ontvangen van
mevrouw Swiebel op dinsdag 2 september om 15:19.

Geachte Heer van Os,
 
Binnen onze delegatie is de heer van Hulten voor dit dossier verantwoordelijk. Hij zal u berichten inzake het standpunt van de PvdA Eurodelegatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Joke Swiebel


Brief ontvangen van de heer Van Hulten op woensdag 3 september om 10:32.

Ik wil u hartelijk bedanken voor uw e-mail over softwarepatentering. Door het grote aantal e-mails dat ik over dit onderwerp heb ontvangen heeft mijn antwoord wat langer op zich doen wachten, waarvoor mijn excuses.
 
De PvdA in het Europees Parlement is in principe voorstander van de totstandkoming van wetgeving voor softwarepatenten. Op dit moment worden patenten op software afgegeven op basis van algemene patentwetgeving. Hierdoor worden door het Europees patentbureau en de nationale patentbureaus verschillende normen gehanteerd en bestaat er geen "level playing field". Dit kan leiden tot willekeur zonder enige democratische controle. Een Europese richtlijn voor softwarepatentering kan ervoor zorgen dat alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde regels toepassen.
 
Niettemin zijn wij van mening dat het rapport van mevrouw McCarthy, waarover binnenkort in het Europees Parlement zal worden gestemd, het begrip technische innovatie te ruim interpreteert. Er zal voor een oplossing moeten worden gekozen die zowel de vrijheid van kleine bedrijven om software te ontwikkelen als de open source software-ontwikkeling zoveel mogelijk beschermt. Patentwetgeving voor software mag niet leiden tot monopolieposities voor grote bedrijven en mag kleine bedrijven niet onnodig op kosten jagen.
Als na amendering van deze ontwerprichtlijn niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zal de PvdA tegen deze richtlijn stemmen.
 
De PES-fractie (de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement waarvan de PvdA deel uitmaakt) vergadert deze week over haar standpunt. Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond dit dossier kunt u zich abonneren op mijn nieuwsbrief via www.vanhulten.net .
 
Met vriendelijke groet,
 
Michiel van Hulten
Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid
 
Michiel van Hulten
Lid van het Europees Parlement voor de PvdA
Member of the European Parliament for the Dutch Labour Part
(terug naar de Microbizz index pagina)